Bokreta Ház - Új lakás, új lakások értékesítése, új lakások építése, építési telkek értékesítése, Bokréta lakások az Immo-Rorh Kft-től.

Aktuális projektek

Új építésű lakások

Lakáskereső

Parkolókereső

Iroda- és üzletkereső

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tájékozódjon rólunk havonta!

Feliratkozás
Leiratkozás

Jogi sarok

Követelés behajtás új szabályokkal

2009.03.10

A követelések, kintlévőségek behajtásával kapcsolatban általában mindenkinek a per, felszámolás vagy végrehajtás jut az eszébe.

Nem minden esetben kell azonban pereskednünk, ha szeretnénk a követe...

Kötelező-e a jogi képviselet?

2009.03.06

Peres, nemperes és hatósági eljárásokban is előfordul, hogy törvény kötelező jogi képviseletet ír elő. Ilyen esetben ügyvéd mindig eljárhat minden bíróság, hatóság előtt. Meghatározott esetekben azonb...

További cikkek

Jogi sarok

A megbízási szerződésről

Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni.

Megbízó bárki lehet, aki cselekvőképes, esetleg korlátozottan cselekvőképes, a megbízotti minőség kötöttebb, különösen a speciális szakértelemhez kötött megbízások esetében (pl. jogi képviseletre megbízást csak kamarai névjegyzékbe bejegyzett ügyvédnek lehet adni).

Érdemes elhatárolni a megbízást és a meghatalmazást. A megbízási szerződés kétoldalú, a megbízó részére való tevékenység kifejtésére irányuló szerződés, míg a meghatalmazás egy egyoldalú címzett jognyilatkozat, vagyis a meghatalmazó adja a meghatalmazott részére.
A meghatalmazás képviseleti jogot keletkeztet, és jognyilatkozat tételére jogosít, de önmagában nem kötelez, mint egy szerződés.
A meghatalmazás igen gyakran alapul megbízáson. A megbízás a megbízó és a megbízott közötti viszonyt rendezi. A megbízási szerződés azonban önmagában nem biztosít képviseleti jogot, ezért külső jogviszonyokban (pl. hatóságok előtti képviselet esetén) szüksége van a megbízottnak a megbízótól egy meghatalmazásra is.

A megbízási szerződés alakszerűségét illetően a törvény úgy rendelkezik, hogy ha a megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, akkor a megbízáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a megbízás alapján kötendő szerződésre előír. Tipikus példa az írásbeliséghez kötött ingatlan-átruházási szerződésre történő megbízás, ilyenkor a megbízási szerződést is írásba kell foglalni.

A megbízott kötelezettségei

- Főszabályként a megbízott személyesen köteles ellátni a rábízott ügyet, igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, ha ehhez a megbízó hozzájárult, vagy ha a megbízás jellegével együtt jár. A megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
- A megbízottat fokozott együttműködési kötelezettség terheli, különösen a tájékoztatás terén. Köteles tájékoztatást adni a megbízás teljesítéséről, esetlegesen felmerült új körülményekről, közreműködő igénybevételéről, stb.
- A más érdekében kifejtett tevékenységből és a bizalmi jellegből fakadóan a megbízottat titoktartási kötelezettség terheli.
- A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően kell teljesíteni. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a megbízott köteles őt erre figyelmezetni, ha ennek ellenére is ragaszkodik a megbízó az utasításhoz, akkor az ebből eredő károk a megbízót terhelik. A megbízott a kapott utasítástól ugyanis csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére nincs mód.

A megbízó díj fizetésére köteles (kivéve, ha a megbízott ingyenesen vállalta a megbízást). A megbízott a díjat akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre. A megbízó a díjat csak akkor csökkenheti, ill. kifizetését akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja, hogy az eredmény olyan okból maradt el, amelyért a megbízott felelős. Az ügy ellátásával felmerült költségek természetesen a megbízót terhelik, azok előlegezésére a megbízott nem köteles.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
1. valamelyik fél a szerződést felmondja,
2. bármelyik fél meghal,
3. a megbízó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy pedig a megbízott válik cselekvőképtelenné,
4. végül, ha a megbízás tárgytalanná válik, mert pl. a cél megvalósult, vagy esetleg a megbízói érdek megszűnt.

A megbízott a felmondás, a megbízó halála vagy cselekvőképességének megszűnése esetén a szerződés megszűnése után is köteles a megbízó érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg a megbízó vagy jogutódja az ügy intézéséről gondoskodni nem képes.

A megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződést a megbízott is bármikor felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a megbízó az ügy intézéséről gondoskodhassék. A megbízó súlyos szerződésszegése esetén a felmondás azonnali hatályú is lehet.

- - - - - - - - -

Rólunk írták

Gratulálok!
Már több mint egy éve küldik hírlevelüket és még nem okoztak csalódást a laikus számára is érthetően megfogalmazott tájékoztató jellegű mondataikkal.

További sikeres ,szép napot kívánok:
M.

- - - - - - - - -

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


2009.02.11


Dr. Kocsis Ildikó ügyvédi iroda


Nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Mi odafigyelünk Önre. Ügyét nem "futószalagon" kezeljük, hanem Önnel egyeztetve, az Ön igényeit figyelembe véve segítünk. Pontos és precíz tájékoztatással, a határidők betartásával igyekszünk elérni, hogy Ön is tudja, mi történik. Lényegesnek tartjuk, olyan megoldási lehetőségek ismertetését, melyek fontosak, vagy nélkülözhetetlenek megalapozott döntések kialakításához. Az Ön érdekeinek képviselete határozza meg a munkánk, és célunk olyan közvetlen kapcsolat kialakítása, mely valódi együttműködést eredményez, mert nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Tevékenységek

  • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásban
  • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, eljárás a földhivatal és a szükséges egyéb hatóságok előtt
  • Polgári peres és nemperes ügyekben a képviselet ellátása
  • Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése
  • Társaságok teljes körű képviselete megbízás alapján
  • Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása a hagyatéki eljárásban
  • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése
  • Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
  • Vitamegoldás (mediáció)

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 5/b. I/3.
Tel./Fax: (1) 266-6621
e-mail: info@kocsis-iroda.hu
www.kocsis-iroda.hu